Stypendia dla przyszłych studentów z Brzózy Królewskiej PDF Drukuj Email

pic_dyplomZ przyjemnością informuję, że projekt naszego Stowarzyszenia znalazł pozytywną akceptacje i zakwalifikował się do udziału w projekcie "Dyplom z Marzeń", realizowanego w ramach II segmentu Programu Stypendiów Pomostowych (PSP). Tym samym Stowarzyszanie Rozwoju Wsi Brzóza Królewska weźmie udział w XII edycji Programu Stypendiów Pomostowych, który został ogłoszony w marcu.

 

 

W związku z tym, prosimy przyszłych studentów pierwszego roku, którzy chcą uczestniczyć w programie o zgłaszanie się do naszej organizacji (wiadomości email, kontakt osobisty z członkami stowarzyszenia). Wysokość stypendium wynosi 5000 zł dla każdego stypendysty.

 

Przypominam, że kandydaci do stypendium pomostowego w obrębie II segmentu muszą spełnić ŁĄCZNIE WSZYSTKIE warunki regulaminu:

 

1. Muszą być maturzystami 2013 roku, tzn. ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w tym roku.

2. Pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie  rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1120 zł lub 1280 zł (dochód netto wyliczony z czerwca 2013 r.), gdy członkiem  rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub  orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie
rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż
1120 zł1
lub 1280 zł (dochód netto wyliczony z czerwca 2013 r.), gdy członkiem
rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

3. Pochodzą z terenów naszej miejscowości.

4. Osiągnęli na maturze wynik minimum 105 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm zamieszczony na stornie internetowej. Kandydat bierze pod uwagę jedynie przedmioty zdawane PISEMNIE, ale na obydwu poziomach i mnoży je odpowiednio przez 0.4 lub 0.6 a następnie sumuje wszystkie punkty.

5. Dostanie się na dzienne studia magisterskie realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowych na polskiej państwowej uczelni POSIADAJĄCEJ UPRAWNIENIA MAGISTERSKIE. W programie nie uczestniczą uczelnie kościelne, PWSZ z wyjątkiem tych, które posiadają uprawnienia magisterskie, kolegia nauczycielskie. Wykaz szkół uprawniających do uzyskania stypendium dostępny będzie na stronie po uruchomieniu wniosku on-line. Lub też, kandydat samodzielnie może dowiedzieć się, czy uczelnia spełnia wymogi regulaminu sprawdzając na stronie uczelni czy ma ona uprawnienia magisterskie.

6. Uzyskać pozytywną rekomendację Stowarzyszania Rozwoju Wsi Brzóza Królewska.

 

Wszelkie informacje na temat projektu można uzyskać na stronie www.stypendia-pomostowe.pl